Obchodní podmínky - český-manásek.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Obchodním zákoníkem č. 90/2012 Sb ve znění příslušných novel.

Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány normy zabezpečení v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.

1.Identifikace smluvních stran

Prodávající

Prodávající : Martina Vaščurová

IČ: 63734320

Se sídlem Bachmačská 5, Ostrava 2. 702 00,

Živnostenský list vydán Magistrátem města Ostravy živnostenským úřadem v Ostravě,

Č.j.: - ZURZP/17147/09/PLD/2

Kupujícím je subjekt, který se zaregistroval jako uživatel na těchto stránkách, vyplnil povinné identifikační údaje a učinil závaznou objednávku, kterou následně potvrdil v souladu s podmínkami uzavření kupní smlouvy.

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem a označením objednávky v internetovém obchodě za "Přijatou".

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku vyskladňování objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu vychystané objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka vychystána zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy do 48.00 hodin od odeslání emailu odstoupit, pokud se však prodávající a kupující nedohodli jinak. V takovém případě se zboží odesílá kupujícímu až následující den.

2.Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné ke komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému.

Osobní údaje jsou poskytovány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město), kontaktní údaje (e-mail adresa, číslo telefonu). S uvedenými osobními údaji nakládá pouze prodávající, uvedený výše v těchto obchodních podmínkách. Žádný z uvedených údajů není poskytován třetím osobám ani k jiným účelům.

Registrací údajů v systému poskytuje uživatel souhlas s časově neomezený zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých k výše uvedeným účelům. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

3.Předmět kupní smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě. Závazek prodávajícího je splněn doručením zboží v místě jeho dodání, což je udáno kupujícím v objednávce.

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. Prodávající je povinen neprodleně o těchto skutečnostech informovat kupujícího.

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami a zejména, že byl poučen o možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

4.Doprava a převzetí zboží

Dopravu zboží zajišťuje prodávající, cena za přepravu je splatná současně se sjednanou kupní cenou.

Zboží je dopravováno Českou poštou na náklady kupujícího, cena přepravy je podle platných ceníků ČP a prodávající si vyhrazuje právo změny v případě změny Ceníku ČP.

Zboží lze převzít i osobně na adrese sídla výrobce, v tomto případě se poštovné nehradí.

Za doručení zboží je považováno převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání nebo jeho převzetím na místě, určeném k vyzvednutí předávající osobou. Předání zboží musí být písemně potvrzeno osobou, která zboží převzala.

5.Ceny

Uváděné ceny na www stránkách jsou včetně DPH. Celková cena objednávky zahrnuje cenu zboží a náklady na přepravu zboží ke kupujícímu.

6.Doby a způsoby dodání, možnosti platby

Možnosti platby: - platba převodem na účet č. 670100-2213475826/6210 před dodáním zboží na účet prodávajícího, zboží je dodáno do jednoho týdne po připsání platby na účet prodávajícího,

- dobírka - dodací lhůta pro zboží skladem je do jednoho týdne, u zboží, které právě není skladem je dodací lhůta sdělena kupujícímu individuálně v závislosti na velikosti objednávky, nejdéle do tří týdnů po přijetí závazné objednávky.

 

7.Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím a všechny náklady, vzniklé s dopravou zboží je povinen uhradit kupující prodávajícímu na základě uzavřené kupní smlouvy.

 

Kupující je oprávněn ve lhůtě do 14 dnů od převzetí předmětu koupě odstoupit od kupní smlouvy. Pro platné odstoupení od smlouvy je zapotřebí splnit následující podmínky v uvedené lhůtě:

- písemně sdělit prodávajícímu skutečnost odstoupení od smlouvy adresovánu na adresu sídla firmy, stvrzené datem a vlastnoručním podpisem,

- doručit zboží na adresu prodávajícího společně s písemným odstoupením od smlouvy,

- zboží, doručené na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, neopotřebované, nejlépe nerozbalené, nepoužité a kompletní včetně dokladu o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato.

V případě nedodržení některé z podmínek má prodávající právo odmítnout vrácené zboží.

Při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze kupujícímu vráceny jím určeným způsobem, nejpozději do 30 dnů od odstoupení, Prodávající má v tomto případě právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy není možné, bylo-li dodané zboží vyrobeno na zakázku dle přání či požadavků kupujícího.

8.Reklamace a záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem.

Zahájení reklamačního řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit v řádném termínu vystavené faktury. Nelze tedy, aby kupující pozastavil úhrady faktur z důvodu reklamačního řízení.

K reklamovanému zboží je nutno přiložit písemnou reklamaci včetně popisu závady, návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu (fakturu), příp. zápis o škodě, pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.Souhlas kupujícího s uvedenými Obchodními podmínkami

Po dokončení objednávky na těchto stránkách prodávající předpokládá, že ze strany kupujícího byly uvedené Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.


10.Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním objednávky kupující zároveň poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů v potřebném rozsahu (viz Ochrana osobních údajů). dle zákona 101/2000Sb. Všecny tyto údaje jsou důvěrné, nebudou nikde zveřejněny ani jinak zneužity.

Osobní údaje jsou uloženy po nezbytně nutnou dobu (dobu trvání smlouvy), následně jsou z databáze odstraněny. Kupující má právo kdykoliv požádat o informace, týkající se zpracování osobních údajů, jejich výmaz, opravu nepřesných údajů, právo na omezení zpracování či odvolání svého souhlasu.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2018.

Přihlášení

Nová registrace Zapomenuté heslo

Certifikát